Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
De Centuriën
Centurie 1 - Kwatrijn 1

ESTANT assis de nuict secret estude,
Seul reposé sur la selle d'aerain:
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prosperer qui n'est à croire vain.

's Nachts gezeten voor de studie van verborgen dingen,
Alleen rustend op de bronzen zetel:
Een klein licht, dat uit de eenzaamheid ontspruit,
Doet ontluiken, wat niet als ijdel te verwerpen valt.


Centurie 1 - Kwatrijn 2

La verge en main mise au milieu de Branches
De l'onde il mouille & le limbe & le pied:
Vn peur & voix fremissent par les manches:
Splendeur diuine. Le diuin pres s'assied.


Met de staf in de handen, midden in de takken geplaatst,
met het water zowel de zoom als de voeten nat.
Een gevoel van vrees en een stem trekken omhoog door de armen heen.
Goddelijke verhevenheid. Het goddelijke komt nader.
Nostradamus was reeds tijdens zijn leven een schrijver van aanzien. Vooral de Almanak, een kalender met voorspellingen voor het boerenbedrijf, waarin Nostradamus verkapte voorspellingen deed, was zeer in trek. Dit maandelijks orakel uit de jaren 1555-1556 en postuum tot november 1567 is ons overgeleverd in de 141 Présages (voorspellingen). Tezamen met een 11de Centurie van 58 sextetten en 2 kwatrijnen en een 12de Centurie van 11 kwatrijnen gelden zij als de literaire nalatenschap van de gestorven meester. Deze erfenis werd door de uitgever Vincent Sève uit Beauçaire, een nakomeling van Nostradamus, in 1605 aan koning Hendrik IV ten geschenke aangeboden. Alhoewel de 11de Centurie met de sextetten een totaal andere dichtstijl vertegenwoordigt dan de rest en ook een andere symboliek hanteert, valt aan de authenticiteit niet te twijfelen.
Jaloers op het succes van de ziener vervalsten hebzuchtige drukkers de Almanak. Het gevolg was een grote literaire strijd, waarbij men trachtte Nostradamus in discrediet te brengen.
De onsterfelijke Centuriën - een 'bestseller' uit de profetische literatuur
Deze volledige druk kan dus pas omstreeks 1605 verschenen zijn. In dit jaar leefde de belangstelling voor Nostradamus weer op, omdat koning Hendrik IV van Frankrijk zeer met het werk van de ziener ingenomen was. Nostradamus had hem op 18 oktober 1564, toen Hendrik nog een jongetje was, de kroon van Frankrijk voorspeld. In 1605 werd de nalatenschap van de ziener, tezamen met een herdruk van de Centuriën, die vol fouten stond, door een nakomeling van Nostradamus, de uitgever Vincent Sève uit Beauçaire, aan de koning overhandigd. Het is echter zeker, dat de eerste volledige uitgave van de 10 Centuriën en de beide opdrachten in 1568 bij Benoist Rigaud te Lyon verschenen zijn, dus twee jaar na de dood van de ziener. In 1557 had Nostradamus deze belangrijke uitgever leren kennen, toen men hem als arts naar Lyon geroepen had voor de bestrijding van een kinkhoest-epidemie. Een zoon van Nostradamus heeft het manuscript van de Centuriën, na de dood van zijn vader op 2 juli 1566, aan Benoist Rigaud gegeven.
Er zijn vele herdrukken van de Centuriën verschenen, maar ze zijn deels onvolledig, deels gebrekkig en in vele gevallen zijn de woorden afwijkend van die in de uitgave van Benoist Rigaud.
De ziener zag de bron van zijn gaven 'in het bovennatuurlijke licht in zijn ziel'; 'want alle profetieën worden door de adem van de Goddelijke Majesteit in het hart van de profeterende mens gelegd. De engel zalft hem met de gave der profetie, verlicht de profeet en versterkt zijn fantasie, ondersteunt zijn zekerheid die onder astronomische controle staat en die nauw verbonden is met de Bijbelse toekomstvoorspellingen.'
Deze woorden uit zijn opdracht aan zijn zoon Caesar worden door de ziener in zijn opdracht aan Hendrik II herhaald:
'De voorspellingen geschieden door de mond van de Heilige Geest, de grootste macht in alle eeuwigheid. Hierdoor is het voor enige zonen en dochters mogelijk geweest grote en heerlijke voorspellingen te doen. Ik matig mijzelf de titel van profeet niet aan, die komt God toe, zoals alles van God komt!'
Een groot zelfbewustzijn, samen met de zielskracht van zijn goddelijk talent stelde Nostradamus in staat om, beter dan menig historicus, socioloog of politicus, de samenhang in de geschiedenis der mensheid te overzien. Treffend karakteriseert hij in zijn voorspellingen de goede en slechte daden van de grote figuren uit de wereldgeschiedenis, nog vóórdat het doek voor zo'n iemand opgaat.
Een profeet beschouwt het als zijn goed recht zijn voorspellingen in te kleden in dubbelzinnige en duistere taal. Dit geldt zowel voor de profeten uit het Oude en Nieuwe Testament, als voor Nostradamus. Dit bevestigt hij in de opdracht aan zijn zoon Caesar zelf met de woorden: 'Ik heb hiervan vaker gebruik gemaakt dan enig ander, slechts door de nevelen zal men in staat zijn inzicht in mijn voorspellingen te krijgen.'
Het is mogelijk dat Nostradamus zijn visioenen, die niet alleen optisch maar waarschijnlijk zelfs ook akoestisch waren, aanvankelijk in het Latijn, de taal der humanisten heeft geschreven en ze pas daarna in 'stuntelige verzen die niet voldoen aan de regelen der dichtkunst' vertaalde. De constructie der verzen is die van het Latijn; vaak gebruikt de ziener, als een moderne verslaggever, een soort telegramstijl.
De Provence, de geboortestreek van de profeet, behoorde tot het taalgebied van het oude Gallia Narbonnensis. Hier voltrok zich de overgang van het Romeinse dialect naar het, oorspronkelijke, Keltische idioom. Nostradamus heeft Frankrijk meerdere malen ' het land der Kelten' genoemd. Bovendien was de Provence in de 4de en 5de eeuw een Griekse kolonie. Nostradamus noemt Marseille vaak bij de oude naam 'Phocäa'. Ook bediende de ziener zich van Latijn, Grieks, Hebreeuws, Arabisch en Jiddisch om zijn voorspellingen nog duisterder te maken. Hij kende door zijn profetische geest woorden en begrippen, die eerst vele eeuwen later bekend zouden worden.
Waarom deze orakeltaal ? Hoogst waarschijnlijk vanwege de gevaren die Nostradamus van de kant van de Inquisitie bedreigden. Wat zou zijn lot geweest zijn, als de heren van dit instituut in staat geweest zouden zijn de voorspellingen te duiden ? Hierin werd immers de vervolging der Kerk tijdens de Franse Revoltie en de gevangenneming van de paus tijdens het bewind van Napoleon voorspeld.
Toen in 1781 de Centuriën op de Index (lijst van door het Vaticaan verboden boeken) gezet werden, rustte de profeet allang in zijn graf.
De eerste twee kwatrijnen van Centurie 1 beschrijven de nachtelijke sessies van Nostradamus waarbij hij zijn visioenen kreeg.
Klickowstroem toont aan, dat er tussen 1568 en 1611 nog elf herdrukken zijn verschenen, daarbij een tot dusver onbekende herdruk van Benoist Rigaud in 1596.
In 1629 verschijnt er bij Pierre Chevillot in Troyes een complete Nostradamus-uitgave, gebaseerd op de uitgave van Vincent Sève; maar hierin zijn aan de 7de Centurie zes en aan de 10de Centurie één nieuw kwatrijn toegevoegd.
In 1649 duikt er een Nostradamus-uitgave op uit 1568; naam en woonplaats van de drukker worden hierin vermeld. Deze uitgave, die zogenaamd in Lyon gedrukt zou zijn, kwam in werkelijkheid van een pers in parijs. De Nostradamuskenner Etienne Joubert kreeg in 1656 een aanwijzing dat het een vervalsing betrof. Het zou hier gaan om een uitgave die door vijanden van kardinaal Mazarin in de handel was gebracht. Alle drukfouten uit de uitgave van Vincent Sève worden hier herhaald.
In 1650 verscheen er een uitstekende uitgave bij Peter Leffen te Leiden. Aan deze uitgave ontbreekt echter de opdracht aan Caesar en die aan Hendrik II. In 1668 komt in Holland de zeer begeerde Elsevier-uitgave uit. Hierin een levensbeschrijving en een plaat van de onthoofding van Karel I; bovendien bevat het boek een gestileerd portret van de ziener.
Tussen 1643 en 1839 zijn nog dertien herdrukken aanwijsbaar, waaronder één in het Duits, dat bij Jean Volcker te Keulen verscheen. Daarna zijn er nog vele auteurs geweest die de Centuriën vaak op een interessante wijze hebben weten te verklaren.
De eerste volledige uitgave uit 1568 door Benoist Rigaud te Lyon geldt als een bibliofiele kostbaarheid die onbetaalbaar is.
Nostradamus als auteur - De Centuriën
Het literaire levenswerk van de ziener, Nostradamus een geliefd auteur
De taal van de profeet
Nostradamus was een ongelooflijk veelzijdig auteur, maar door zijn levenswerk, de profetische Centuriën, is hij onsterfelijk geworden. Deze 'bestseller' uit de profetische wereldliteratuur werd honderden malen herdrukt.
Op 30 april 1555 verscheen het eerste deel van de Centuriën, die de roem van de ziener vestigden, bij Macé Bonhomme te Lyon. Deze uitgave bevat de opdracht aan zijn zoon Caesar, 3 Centuriën en enige losse kwatrijnen. Twee latere deeluitgaven, de eerste in 1557 bij Antoine de Rosne en de tweede in 1560 bij Barbe Regnault, zijn eveneens te bewijzen. Deze deeluitgaven bevatten reeds 7 Centuriën. Er is geen enkel bewijs voor dat er een gezamenlijke uitgave van alle 10 Centuriën en van beide inleidingen vóór de dood van de ziener in 1566, verschenen is. Graaf von Klinckowstroem heeft aangetoond, dat het jaartal 1566 in de volledige uitgave van Pierre Rigaud in Lyon een misleiding, zo niet zelfs een vervalsing is. Deze uitgave, waarvan de Staatsbibliotheek in Berlijn een (nu verloren gegaan) exemplaar bezat, probeerde de indruk te wekken, dat ze nog tijdens het leven van de ziener verschenen was. Volgens de onderzoekingen van Baudrier heeft Pierre Rigaud pas na de dood van zijn vader Benoist, in 1597, een eigen drukkerij geopend.
De Centuriën zijn samengesteld uit negen honderdtallen, ieder bestaande uit 100 kwatrijnen (de 7de Centurie heeft slechts 42 kwatrijnen). Daarnaast zijn er nog twee inleidingen, waarvan de eerste aan het begin staat van het eerste zevental, dat Nostradamus aan zijn zoon Caesar heeft opgedragen. De tweede, van 27 juni 1558 leidt de Centuriën 8 t/m 10 in. Deze is opgedragen aan koning Hendrik II van Frankrijk.
Dit voorwoord, een profetisch meesterstuk in proza, bestaat uit twee delen, die evenwel niet geheel met elkander in harmonie zijn.
De ziener heeft de historische volgorde verbroken en uit angst voor de Inquisitie min of meer in chaos veranderd. In het voorwoord aan zijn zoon Caesar deelt hij mee dat er een 'sleutel' bestaat met behulp waarvan men de oorspronkelijke historische volgorde kan herstellen. Tot nog toe is geen enkele onderzoeker er echter in geslaagd deze sleutel te vinden (zie het hoofdstuk "Het probleem van de tijdsleutel").
Nostradamus droeg twee verschillende maskers. Deze tegenstrijdigheid kwam niet voort uit zijn karakter, maar uit het conflict de toekomst zowel te moeten onthullen als te verhullen. Nostradamus zag het als zijn plicht de mens niet te confronteren met de naakte, barre verschrikkingen van zijn toekomst, maar die, voor zover mogelijk, te versluieren.