Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Horoscoop van Nostradamus
Wat huwelijk en kinderen beterft, hier was het geluk Nostradamus minder gunstig gezind. Zijn eerste vrouw en  beide kinderen uit dat huwelijk stierven. De Maan, heer Kreeft, geeft het vrouwelijk geslacht aan. De Maan staat in Schorpioen (dood) en in het 8ste huis (doodshuis) en hoewel hij een driehoek maakt met de drie planeten in  Kreeft, lopen die planeten retrograde.
Mars loopt retrograde in het 5de huis, het huis van de kinderen. Deze planeet maakt een oppositie met  Neptunus, wat op een scheiding en verlies van kinderen wijst. Nostradamus hertrouwde en uit dat huwelijk  werden zes kinderen geboren. De vruchtbare tekens in de horoscoop: Vissen, Kreeft en Schorpioen zijn zeer  sterk bezet. Ook de goed geaspecteerde Maan (vruchtbaarheid) helpt hier een handje mee.
In een werk over de grote astroloog en profeet Nostradamus mag zijn horoscoop zeker niet ontbreken.
Michael Nostradamus was een erudiet mens, een beroemd arts, bestrijder van de pest, astroloog en ziener, de profeet van de wereldgeschiedenis. In de stilte van de nacht stelde hij zijn berekeningen op en kreeg hij zijn  visioenen, waardoor hij de mysteries van de toekomstige wereldgebeurtenissen in kwatrijnen kon optekenen.  Zijn horoscoop zal ons duidelijk maken hoe hij aan deze bijzondere eigenschappen kwam.
Zijn ascendant staat in Vissen. Dit is een passief teken, dat vaak een hang naar het mystieke geeft en in bijzondere gevallen helderziendheid kan veroorzaken. Bij Nostradamus wordt dit versterkt, doordat hij bovendien  Uranus in het 12de huis in Vissen heeft. Ook de Drakekop staat in Vissen en wel pal op de ascendant, wat  eveneens een versterking van deze iegenschappen veroorzaakt. Uranus geeft originaliteit, scheppingsdrang, de  neiging om het verborgene te doorgronden en de behoefte zich aan excentrieke wetenschappen te wijden. Doordat Uranus zich in het 12de huis bevindt en bovendien in Vissen staat, is er een behoefte dit in stilte te doen.
Uranus maakt een sextiel met de Zon in het 10de huis, een aanwijzing dat we hier te maken hebben met een  onderzoeker van zeer hoog niveau, die begaafd met een grote intuïtie, ontdekkingen zal doen. Zijn gedegen  kennis van astrologie en astronomie komt hier duidelijk naar voren. Bovendien maakt diezelfde Uranus een  driehoek met Jupiter en Saturnus in Kreeft in het 4de huis. Dit geeft flitsend begrip en wederom profetische gaven, plus kennis van en interesse in geschiedenis van verleden en toekomst.
Bovendien geeft deze stand filosofisch inzicht.
De voorspellingen van Nostradamus konden pas na lang en diepgaand onderzoek ontraadseld worden. Dat is  zeer goed te begrijpen als men zich realiseert dat drie planeten in Kreeft, waarvan twee in het 4de en één in het  5de huis retrograde lopen, namelijk Jupiter, Saturnus en Mars. Daarbij komt nog, dat zij een oppositie maken  met Neptunus in Steenbok in het 11de huis. Dit maakt dat de kwatrijnen met opzet duister gehouden zijn, totdat bewezen is dat de voorspellingen juist waren.
De 'occulte' huizen in deze horoscoop zijn zeer sterk bezet. Jupiter, Saturnus en Mars in Kreeft in 4 en 5 maken  een driehoek met de Maan in het 8ste huis en nog wel in Schorpioen, hèt mystieke teken van de Dierenriem. De  Maan maakt verder ook nog uitstekende aspecten: een driehoek met Uranus in 12 en een sextiel met Neptunus  in 11. Hierdoor wordt verklaard dat een breed publiek zich altijd voor de voorspellingen van Nostradamus heeft geïnteresseerd en dat de belangstelling voor zijn werk na eeuwen nog steeds niet verflauwd is. De goed geaspecteerde Maan in 8, het huis van de dood, maakt dat de roem van de ziener ook na zijn dood voortduurt.
De Maan in Schorpioen maakt vanuit 8 een sextiel met Neptunus, de heerser van de ascendant. Deze stand veroorzaakt helderziendheid, visionaire en profetische gaven. Neptunus in 11 maakt dat de kwatrijnen lang in het duister blijven en slechts na diepgaand onderzoek verklaard kunnen worden.
De maan in 8 veroorzaakt een sterke hang naar zaken die met de dood te maken hebben. Het was dan ook de voorspelling van de dood van Hendrik II tijdens een tournooi, die de ziener beroemd maakte. Ook zijn eigen dood  werd door Nostradamus gezien.
Zes planeten in deze horoscoop staan in hoofdtekens (drie in Kreeft, drie in Steenbok). Dit verklaart zeker de  grote bekendheid van Nostradamus en zijn werk. Zon conjunct Mercurius aan de midhemel geeft altijd roem en  succes.
Nostradamus heeft als arts en bestrijder van de pest grote lauweren geoogst. De stad Aix kende hem daarvoor  een pensioen toe.
Deze jaarrente ontving hij tot zijn dood. Ook dit wordt verklaard door de goed geaspecteerde Maan in 8.  Neptunus, heer 1 in Steenbok, opposiet Jupiter, Saturnus en Mars en sextiel Maan, geeft een verklaring voor  Nostradamus' betrokkenheid bij het menselijk lijden.
Op het 4de huis staat het bijzonder huiselijke teken Kreeft. Maar in dat 4de en 5de huis lopen drie planeten,  Jupiter, Saturnus en Mars retrograde en bovendien maken die nog een slecht aspect, een oppositie met  Neptunus. Dit heeft gemaakt dat het niet eenvoudig voor Nostradamus was om een vaste woonplaats te vinden,  mede door het optreden van vijanden, die hem onder andere van ketterij, calvinistische neigingen en zwarte  kunst beschuldigden. Ze hebben zelfs de Inquisitie op hem attent gemaakt, gelukkig zonder gevolgen, want de  toenmalige paus, Paulus III, was zeer in astrologie geïnteresseerd.
Nostradamus heeft zeer veel gereisd. Hij is heel Frankrijk doorgetrokken, hij bezocht Sicilië, Genua, Venetië,  Milaan en rome, maar de reeds genoemde constellatie in het 4de en 5de huis maakte dat hij overal vijanden  kweekte. Hij had moeilijkheden in Lyon en Marseille, vooral van de kant van de daar gevestigde artsen en  apothekers. Ze noemden hem een nar, iemand die van de duivel bezeten was: dit alles ten gevolge van de  retrograde lopende planeten in 4 en 5 en de oppositie met Neptunus, een stand die altijd intriges veroorzaakt.
Zon conjunct Mercurius in Steenbok in het 10de huis bezorgden hem zijn mathematische gaven. Dit was al jong duidelijk. Reeds op school was hij zijn medeleerlingen ver vooruit; ze gaven hem de bijnaam 'het  sterrenvriendje'.
Ook in de filosofie blonk hij uit. Dit heeft hij te danken aan de Saturnus-Jupiter-conjunctie in 4, driehoekig Maan  en Uranus. Deze stand geeft bovendien een fenomenaal geheugen en de gave veel kennis op te kunnen slaan en later weer te reproduceren. Kreeft vraagt altijd naar de oorsprong der dingen. Nostradamus was in staat  terug te vallen op zijn onderbewustzijn en hij kon putten uit het verborgene. Ook zijn erfelijke eigenschappen zullen hem daarbij geholpen hebben; Nostradamus releveert vaak aan de eigenschappen die hij van zijn  voorvaderen geërfd had.
Het is zeer wel mogelijk dat hij veel en vaak geput heeft uit de diepste diepten van zijn jood-zijn. Ook dit is in zijn  horoscoop te vinden. Saturnus (joodse volk) staat in 4 (huis van de erfelijke eigenschappen) conjunct met  Jupiter (kennis en wetenschap). Deze constellatie maakte het voor Nostradamus mogelijk uit zeer oude  bronnen te putten om zijn kennis te vergaren. Hij kende het werk van de beroemde Arabische astroloog Aboe-Massar en maakte gebruik van de drie traktaten van de bekende kardinaal Pierre d'Ailly.
Nostradamus onderzocht de werking van planten, aarde en stenen. Hij bereidde geneeskrachtige zalven en drankjes uit alles wat hij heilzaam achtte. Hij schreef een artikel over schoonheidsmiddelen en cosmetiek. Dit  vinden we in de horoscoop terug in de goed geaspecteerde Maan in Schorpioen. Schorpioen bepaalt alles wat  met farmacie, scheikunde en medicijnen te maken heeft.
De horoscoop van Nostradamus