Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
De laatste drie Centuriën heeft Nostradamus opgedragen aan koning Hendrik II, destijds de koning van Frankrijk.
In deze brief spreekt Nostradamus de koning in zeer vleiende bewoordingen aan, maar voorspelt hij duistere tijden voor heel Europa.
De brief was een vreemde manier om de koning te eren maar Nostradamus zag het feit dat hij zijn profetieën aan hem wijdde als een geschenk dat hij aan de voeten van de grote koning neer lag.
Net als bij zijn profetieën zijn de teksten nogal obscuur en veelal niet te duiden. Vermoedelijk is ook hier, net als bij de Centuriën, de chronologische volgorde van gebeurtenissen volledig door elkaar gehaald.

Het onderstaande is een zo goed mogelijke vertaling van de brief die hij richtte aan Hendrik II, voorafgaand aan Centurie 8, door Michiel Nostradamus.
Brief aan koning Hendrik II
Aan de meest onoverwinnelijke,
meest machtige en meest christelijke,
Hendrik, koning van Frankrijk, de Tweede:
Michel Nostradamus,
uw zeer bescheiden en zeer gehoorzame dienaar en onderdaan,
wenst u Heil en Zegen
Ik heb er lange tijd over nagedacht aan wie ik deze drie Centuriën zou opdragen. Uiteindelijk nam ik een vermetel besluit: ik heb mijn opdracht aan Uwe Majesteit gericht, in de hoop dat U geen aanstoot zult nemen aan deze overmoedige daad.
Doordrongen van de nietigheid van mijn geschenk, schrik ik ervoor terug zelf voor Uw aangezicht te verschijnen. Ik ken echter de grote menslievendheid van Uwe Doorluchtigheid, Daarom heb ik mijn opdracht aan U gericht: aan een zeer verstandig en wijs vorst heb ik mijn profetieën, die in de nachtelijke uren tot mij kwamen, gewijd.
Zij zijn een synthese uit natuurlijk instinct en dichterlijk vuur, zonder echter de regels der poëzie in acht te nemen. De meeste zijn tot stand gekomen op grond van astronomische berekeningen en horen bij de jaren, maanden en weken van hele landstreken, gebieden, steden en dorpen in Europa.
Ook bestrijken zij Afrika en een deel van Azië; elk land is beschreven zoals ik het zag, vaak ook met inbegrip van klimatologische omstandigheden en altijd met inachtneming van de natuurlijke samenhang.
Het grootste gedeelte van de in kwatrijnen geschreven voorspellingen is echter zo netelig, doorluchtige Koning, dat men er niet zo maar uit wijs kan worden en men ze niet zomaar kan duiden.
Iemand die zijn best doet om zijn ogen uit te wrijven, om beter te kunnen zien, zal zeggen dat het toch heel wat makkelijker is om te rijmen dan om een betekenis te begrijpen.
Ik hoop echter wel dat ik na mijn dood zwart op wit zal kunnen nalaten wat de voorspellingen, met betrekking tot de jaren, plaatsen en streken waarin zich het grootste deel zal afspelen, betekenen. Dit betreft in de eerste plaats de jaren 1585 en 1606. [In 1585 begon in Frankrijk de oorlog van de drie Hendriken; dit was de aanleiding tot het uitsterven van het Huis Valois in de mannelijke linie. In 1606 stond koning Hendrik IV op het toppunt van zijn macht.]
Zoals men wel zegt: 'Wat men van de toekomst weet, is geen wet van Meden en Perzen’.
In het begin kon ik niet geloven, Sire, dat ik door mijn natuurlijke gave, die ik van mijn voorvaderen meegekregen heb, in staat was voorspellingen te doen.
Ik onderschatte mijn talent. Maar nadat ik mijn ziel en geest opengesteld had, heb ik mijn gave in harmonie gebracht met de ellenlange berekeningen die ik gemaakt had. Ik heb mijn ziel voor God opengesteld; dat gaf me moed, kracht, waakzaamheid, zorgvuldigheid en vlijt.
Al zijn er ook vele mensen die mijn bijzondere gaven afwijzen, de eeuwige God, die onze harten kent, zal mijn rechter zijn.
Hem smeek ik mij te verdedigen tegen de lasterlijke aantijgingen van slechte mensen die de euvele moed hebben om bijvoorbeeld uit te willen zoeken, wat de motieven van de Franse koningen, Uw verre voorvaderen, geweest zijn, die klierziekten konden genezen. Koningen van andere landen hebben slangebeten genezen of hadden de gave der profetie. Maar het zou te ver voeren dit alles hier te vermelden.
De mensen die zich niet door kwaadaardige geesten laten beïnvloeden, zullen na mijn dood nog veel meer waarde aan mijn geschriften hechten dan bij mijn leven, zelfs als zou blijken dat ik mij bij het berekenen van de tijd vergist zou hebben of indien iemand het graag anders zou hebben gezien.
Voor God en Zijn Heiligen getuig ik, dat ik in het volgende niets schrijf wat zich tegen het ware geloof richt, zelfs niet daar waar ik naast mijn kennis de astronomische berekeningen als controlemiddel hanteer. Ik onderwerp me hierbij aan het oordeel van de Heilige Stoel te Rome.
Ongeveer 515 of 516 jaar later verscheen Mozes. De tijd tussen Mozes en David bedraagt ongeveer 570 jaar.
Tussen David en onze Heiland en Verlosser Jezus Christus, die uit een maagd geboren werd, liggen 1350 jaar.
Men zal tegenwerpen, dat enige van deze berekehingen niet kloppen, omdat ze afwijken van Eusebius [Aartsbisschop van Caesarea, kerkhistoricus en schrijver van een beroemde chronografie].
Dan volgt de tijd van de verlossing van de mens, tot de afschuwelijke dwaalleer van de Saracenen (islam), ongeveer 621 jaar.
Het is niet moeilijk na te gaan hoeveel tijd er verstreken is en of mijn berekeningen voor alle naties gelden; de astronomie geeft hier uitkomst. Wel moet men rekening houden met enkele, van mijn voorvaderen geërfde, zielservaringen die ik zeer vaak heb.
Deze profetieën werden echter gesproken door de mond van de Heilige Geest, de hoogste macht in alle eeuwigheid. Zo hebben enkele zonen en dochters grote en heerlijke gebeurtenissen kunnen voorspellen.
Ik matig mij hier de titel van profeet niet aan, dat is aan God, ik erken dat alles van God komt. Aan Hem ben ik dank verschuldigd voor deze genade, aan Hem de eer, de lof en de roem tot in alle eeuwigheid. Ik heb niets toegevoegd waarvan de herkomst dubieus is. Mijn voorspellingen komen van God en van de natuur.
Met behulp van de loop der sterren zie ik ze als het ware in een brandspiegel.
Er zullen grote verschillen zijn tussen de drie broers maar er zal zo'n grote samenwerking en instemming tussen hen zijn dat meer dan drie kwart van Europa zal beven.
De jongste zal de door het christendom ondersteunde monarchie handhaven en in macht doen toenemen.
Er zullen sekten ontstaan en plotseling weer verdwijnen, de Arabieren worden teruggeslagen, koninkrijken zullen zich verenigen, nieuwe wetten zullen worden afgekondigd.
De oudste zoon zal als eerste heersen over het rijk van de gekroonde vurige leeuwen, die vergeefs hun klauwen boven het wapen houden.
De tweede zal samen met de Romeinen ten strijde trekken, tot twee maal toe zal hij het Capitool bezetten, dan trekt hij zich terug om daarna de Pyreneeën over te trekken. Dit rijk zal geen koninkrijk zijn.
Door het sluiten van verdragen zal hun macht groot zijn en zullen zij in de oorlog onoverwinnelijk zijn.
Deze volken hebben dezelfde aard, maar een verschillend geloof.
Na deze gebeurtenissen wordt de onvruchtbare dame, wier macht groter is dan die van de tweede (de bijvrouw) door twee volkeren opgenomen.
Eerst door het eerste dat onverzettelijk wordt door het optreden van een machtige tiran; dan door het tweede en door een derde dat zijn invloed in Oost-Europa zal uitbreiden tot aan het Donaubekken, waarvan de bewoners verslagen en onderworpen zullen worden.
Door zeeslagen zal het laatste volk doorstoten tot Sicilië en over de Adriatische Zee tot Griekenland en ook in Duitsland; alles wordt onderworpen.
De barbaarse sekte, in de eerste plaats die in Italië, zal in het nauw gedreven en verjaagd worden.
Dit alles zal echter voorafgegaan worden door een zonsverduistering [1999], de meest totale die er sedert de schepping der wereld en de tijd van Christus geweest is.
In oktober [als het juist is 11 oktober 2176, 66 jaar voor 2242 als de cyclus van Saturnus opnieuw begint (zie ook de "Brief aan zijn zoon Cesar")] zal een grote verschuiving plaatsvinden, zodat iedereen zal denken dater iets mis is met de zwaartekracht en dat de aarde voor eeuwig in duisternis is gehuld. Er zullen voortekenen zijn gedurende de lente.
Vooraf zullen extreme veranderingen plaatsvinden: grote politieke omwentelingen en enorme aardbevingen.
Tezelfdertijd zal door de grote macht van het nieuwe Babylon de vreselijke dochter naar voren komen, maar dat zal slechts 73 jaar en 7 maanden duren.
Dan zal uit het geslacht van haar die zolang onvruchtbaar was, op de 5Oste breedtegraad de man komen die de Kerk zal vernieuwen.
Enkele van de kinderen van wie de grenzen door verschillend bewind gescheiden zijn, zullen tot grote vrede en eendracht geraken.
Dan zal het grote rijk van de antichist komen.
Dit begint in Midden en Oost-Azië. Met onafzienbare horden zullen de volgelingen van de antichrist alles overspoelen, zodat de Heilige Geest verdreven wordt tot aan de 48ste breedtegraad en vlucht voor de gruwelen van de antichrist.
Deze laatste zal een oorlog beginnen tegen de monarchie en zelfs tegen de koning die dan de grote plaatsvervanger van Christus op aarde is en tegen zijn Kerk.
Aangezien de tijdsomstandigheden hem gunstig gezind zijn, zal zijn rijk enige tijd bestaan.
Dan zal de vrede zo stevig verankerd zijn, dat de aanstichters en begunstigers van de oorlogspartij, die de verschillen in geloof als excuus voor hun oorlogen aanvoeren, in de diepste afgrond geworpen zullen worden.
Een rijk van gekken zal bij elkaar komen, hoewel ze zich tot dan toe als wijzen hadden voorgedaan.
De landen, dorpen, steden, rijken en provinciën die eerst van de weg waren afgedwaald om zich te bevrijden, maar die daardoor slechts tot erger slavernij vervallen waren, zullen in stilte genoeg van hun vrijheid hebben.
Zij zullen zich, nadat ze zich geheel van het geloof afgewend hadden, naar rechts keren, totaal in de steek gelaten door de linkerzijde.
De geestelijkheid, die lange jaren onderdrukt is, zal tezamen met de Heilige Schrift weer in ere hersteld worden.
Vóór die tijd zal echter eerst de grote hond komen, die gevolgd zal worden door de grote bloedhond.
Deze laatste zal overal alles vernietigen, zelfs dat wat vóór hem voltooid was.
De heilige Kerken zullen weer gesticht worden, zoals ze waren in de begintijd van het christendom; de geestelijkheid zal haar vroegere status herwinnen.
Maar ze zal wulps worden en duizend zonden begaan en dat betekent opnieuw ondergang.
Wederom zullen de oorlogszuchtigen de kop opsteken en het zwaard aan gorden en de Kerk zal bijna alles verliezen.
Enkelen zullen zich vol ijver blijven inzetten voor het zieleheil van de mensen en er in slagen het volk uiteindelijk weer op het rechte pad te brengen; zij zullen niet toegeven aan hen die de aarde met geweld bedreigen en die de volkeren opruien, tot het moment waarop uit haar schoot (van de onvruchtbare dame) een nieuwe twijg groeit die de mens heid uit deze zelfgekozen slavernij zal verlossen.
Deze man zal zich dan onder de bescherming van Mars stellen en Jupiter beroven van alle eer en waardigheid ten gunste van de vrije stad die in een ander klein Mesopotamië gesticht werd.
De aanvoerder en stedehouder wordt dan ontvoerd en naar een hoger luchtruim gebracht.
Hij had niets gemerkt van de samenzwering met de tweede Thrasybul, die alles reeds had voorbereid .
Dan zullen de euveldaden van de verraden echter aan het licht komen, hoewel ze liever in het duister gebleven waren.
Aan het einde van dit tijdperk zal er verandering in de situatie komen door een machtswisseling.
Maar de sleutels der Kerk zullen de liefde Gods huichelen en steeds meer mensen zullen van het ware geloof afdwalen.
De middelste van drie sekten zal door optreden van priesters in verval raken.
De eerste zal zich over geheel Europa uitbreiden, nadat de derde in het grootste deel van Afrika uitgeroeid is en wel met behulp van de armen van geest, omdat deze sekte door gevoelloze mensen die maar raak leven, gepropageerd wordt.
Het volk zal zich gestadig verheffen en de volgelingen van de wetgevers verjagen.
Het zal lijken of God Satan uit de hel heeft losgelaten op de door de oostelijke leer [het bolsjewisme] krachteboos geworden rijken, opdat de grote bloedhond en Dagon [god der Filistijnen; beide zijn voorboden van de antichrist] kunnen komen.
Deze twee zullen een dusdanige scheuring in de kerk veroorzaken, dat noch de roden [kardinalen], noch de witten [dominicanen] de situatie kunnen beoordelen.
Zij zullen van hun macht beroofd worden en de Kerk zal vervolgd worden als nooit te voren.
In diezelfde tijd zal er een grote epidemie komen; tweederde van alle mensen zal weggerukt worden.
Vanaf de zeekust zal een nieuwe inval gedaan worden, met het doel door middel van een moedige sprong Cazlona [in Spanje] van de mohammedanen te bevrijden.
Hun aanvallen zullen niet overal tevergeefs zijn: Achem, eens de woonplaats van Abraham, wordt door de mannen van Jupiter bestormd.
Deze stad zal door een grote gewapende macht omsingeld en ingenomen worden.
Hun zeestrijdkrachten zullen door de westelijke machten worden verzwakt.
Er vindt een grote verwoesting in het rijk plaats, de voornaamste steden raken ontvolkt.
Op de vorsten en stedehouders van het koninkrijk wordt grote druk uitgeoefend, zelfs op hen die aan de oostelijke zee wonen.
Via de verkeerswegen der Puniciërs wordt hun taal vermengd met die der Italianen en Arabieren.
De koningen uit het oosten worden verjaagd en uitgeroeid, niet in de laatste plaats, door die uit het noorden.
Drie bondgenoten, die elkaars dood zoeken, helpen in het geheim.
Ze bespieden elkaar en stellen vallen op.
De restauratie van het triumviraat zal zeven jaar duren, tijdens die periode zal deze partij bekend worden in de hele wereld.
Het heilige, onbevlekte misoffer wordt opgedragen.
Hierna zullen twee grote legers uit het noorden de volkeren uit het oosten overwinnen.
Hierdoor zal zoveel lawaai en krijgsgehuil ontstaan, dat het hele oosten zal beven van angst voor deze broeders, die wederom geen broers uit het noorden zijn.
Ik heb de voorspellinen in deze verhandeling met opzet nogal verward opgeschreven, Sire.
Als men zich afvraagt wanneer de komst van deze koning en de broeders plaats zal vinden, dan moet men, als men wil vermijden verkeerde tijdsconclusies te trekken,
goed beseffen, dat zij niet of zeer weinig met die boven ons (sterren) overeenstemmen.
Als ik dat gewild had, zou ik in staat geweest zijn van elke gebeurtenis het tijdstip nauwkeurig te bepalen met behulp van mijn astronomische berekeningen en met behulp van de nimmer falende Heilige Schrift.
Noch de aanwijzingen, noch de verklaringen zeggen echter alles, ik heb de lastertongen geen aanleiding willen geven mij over de hekel te halen.
Van de komst der kinderen Israëls in Egypte tot aan hun uittocht besloeg een periode van 430 jaar.
Vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de wederopbouw van de tempel door Salomo in het vierde jaar van zijn regering, verstreken 480 jaar.
Van de tempelbouw totaan Jezus Christus was, volgens de Heilige Schrift, 490 jaar.
Ik kom hierbij volgens mijn berekeningen, gesteund door de Heilige Schrift, op een totaal van ongeveer 4173 jaar en 8 maanden.
Ik sla de periode van Jezus Christus over, er bestaat hierover een groot verschil van mening en ik bereken de huidige voorspellingen naar de wet van oorzaak en gevolg, die zeer onthullend is en dit alles volgens de wetten der astronomie en op grond van mijn natuurlijke gave.
Er komt een tijd waarin Saturnus retrograde zal gaan lopen van 7 april tot 25 augustus; Jupiter van 14 juni tot 7 oktober, Mars van 17 april tot 22 juni; Venus van 9 april tot 22 mei; Mercurius van 3 februari tot 24 februari en daarna nogmaals van 1 tot 24juni en van 25 september tot 16 oktober.
Saturnus in Steenbok, Jupiter in Waterman, Mars in Schorpioen, Venus in Vissen en Mercurius in de loop van één maand in Steenbok, Waterman en Vissen; Maan in Waterman, de Drakekop in Weegschaal en de Drakestaart in het tegenoverliggende teken, Ram.
Dan volgen een conjunctie van Jupiter en Mercurius, plus een vierkant tussen Mars en Mercurius.
De Drakekop staat conjunct met Zon en Jupiter. [Deze planetarische constellatie vond plaats in 1606].
Dat jaar zal rustig verlopen, zonder zonsverduistering, maar toch niet helemaal: het zal het begin zijn van iets wat lang zal duren.
In dezelfde tijd kan men ook zien hoe Constantinopel zich met de Liguriërs verbindt, samen met een macht uit het noorden; hier zijn echter wel enige moeilijkheden te overwinnen die veroorzaakt worden door twee verraders.
De triomfbogen, gebouwd door de vroegere volgelingen van Mars, zullen in de golven van Neptunus storten.
In de Adria zal grote tweedracht ontstaan; wat tot nu toe één was, wordt gescheiden.
Wat tevoren een grote stad was, zal in het niet verdwijnen.
De Panpotamos zal het Mesopotamië van Europa [Rhône delta] tot op de 45ste breedtegraad en andere streken op de 4lste, 42ste en 37ste breedtegraad veroveren.
In die tijd en op die plaatsen zullen de tegenstanders van de Heilige Geest, opgehitst door de duivel, zich tegen de Kerk van Christus keren.
De Franse Hercules zal met een groot aantal mensen, die overal vanuit het rijk dat aan zijn wetten gehoorzaamt, komen, oprukken en nog jaren nadien zal het bloed van onschuldigen rijkelijk vloeien. De schuldigen worden in de hoogte gestoken.
Daarna zullen er grote overstromingen komen en door de god der wrake zullen ze een zeer groot verlies lijden.
De literatuur over dit alles zal echter verloren gaan en een ieder die tegen de noorderlingen is, zal vervolgd worden.
Dan zal God de Satan nog eenmaal doen ketenen.
Weer zal er overal vrede heersen. De Kerk van Christus zal van alle zorgen worden bevrijd, hoezeer de bewoners van de Azoren ook zullen pogen om de honing met gal te vermengen.
Dit zal dichtbij het zevende millenium zijn wanneer de Kerk niet langèr te lijden heeft van de ongelovigen uit het noorden. Dan zal de aarde geteisterd worden door enige zeer grote vulkaanuitbarstingen. De tijd gaat echter door zoals men kan opmaken uit mijn profetieën en uit de astronomische berekeningen die daaraan ten grondslag liggen.
Ik heb hier grote en wonderlijke gebeurtenissen bij elkaar gebracht, die onze nazaten zullen beleven, Sire.
Op grond van mijn astronomische berekeningen, vergeleken met de Heilige Schrift, zal de vervolging van de aanhangers der Kerk ontstaan door de macht van de noordelijke heerser, die een verbond met de mensen uit het Oosten gesloten heeft.
Dit zal elf jaar duren, misschien iets korter, daarna komt de machtige heerser uit het noorden ten val.
De ellende zal groter zijn dan de mensheid ooit heeft meegemaakt. Dan hoort de derde vorst uit het noorden de weeklachten van het volk waaraan hij zijn macht ontleent.
Hij brengt een groot leger op de been. Hij zal de schade die zijn voorgangers aangericht hebben, herstellen. Het meeste wordt dan in de oude staat teruggebracht.
Ook de grote plaatsvervanger van het kapje [de paus] wordt weer in ere hersteld. Hij zal dodelijk bedroefd zijn en door allen in de steek gelaten worden.
Dan slaat het noodlot weer toe in de geschiedenis van de Sancta Sanctorum [katholieke Kerk]. Ze wordt door de ongelovigen verwoest, het Oude en het Nieuwe Testament worden afgezworen en verbrand. Dan verschijnt de Satan zelf als antichrist.
Nog eenmaal, maar nu voor het laatst, zullen gedurende vijfentwintig jaar alle christelijke heersers, maar ook de niet-christelijke sidderen en beven.
Er worden nog afschuwelijker oorlogen gevoerd en nog bloediger veldslagen geleverd.
Dorpen, kleine en grote steden en bouwwerken worden verbrand.
Het bloed van maagden, gehuwde vrouwen en weduwen wordt, nadat ze verkracht zijn, vergoten. Zuigelingen worden tegen de muren doodgeslagen.
De Vorst uit de Hel zal zoveel onheil stichten dat bijna de gehele wereld verwoest wordt.
Maar vóór dit alles geschiedt, zal men wonderlijke vogels zien, die ‘huy, huy’ roepen. Na enige tijd verdwijnen ze weer.
Als dit alles lang genoeg geduurd heeft, zal het tweede Saturnustijdperk aanbreken en begint de gouden periode.
God, de Schepper, zal de ellende van Zijn volk zien en zeggen: De Satan zal geketend worden. Dan zal er vrede zijn tussen God en de mensen.
De Satan blijft 1000 jaar geketend. De Kerk zal in al haar waardigheid hersteld worden. Maar toch komt de Satan daarna weer vrij. Aan de posities van Jupiter, Saturnus en Mars kan men zien, dat al deze zaken nauwkeurig met de Heilige Schrift en met de hemelse standen (sterren) kloppen.
Zoals men in enkele kwatrijnen kan lezen, zijn de overige conjuncties meer of minder volledig.
Ik had alles nog veel nauwkeuriger kunnen berekenen en dan had ik de werkelijkheid nog dichter benaderd, maar ik zag in, Genadige Koning, dat ik me dan de ongenade van de censuur op de hals zou halen; ik heb mijn pen dus neergelegd en ben naar bed gegaan.
Zeer veel, o, oppermachtige Koning, zal binnenkort geschieden; maar ik wil niet alles in deze, aan U gerichte brief, neerschrijven.
Zekere afschuwelijke gebeurtenissen worden hier tot beter begrip aangegeven.
Uw mensenliefde en Uw vroomheid zijn zo groot, dat alleen Gij waardig bent om de titel van Allerchristelijkste Koning te dragen.
Slechts Gij zijt waardig om het hoogste gezag in religieuze zaken te dragen.
Ik vraag U slechts, Genadige Heer, dat Gij in Uw ongeëvenaarde en wijze minzaamheid mijn werk zult begrijpen en dat Gij de vruchten van mijn vlijt genadiglijk wilt aannemen.
Sinds mijn ogen Uw zonnepracht zo nabij geweest zijn, een pracht waaraan mijn werk niet kan tippen, ben ik van deze gedachte vervuld.
Salon, 27 juni 1558.

Opgeschreven door Michel Nostradamus te Salon-de-Crau in de Provence.
Door de vorstelijke waarneming die ik, zeer christelijke en zege vierende koning, ervaren heb, ben ik, vanaf het moment waarop mijn gezicht zich na lang in duisternis rondgewaard te hebben, voor het onmetelijke licht van de eeuwige Goddelijke Majesteit durfde te vertonen, voortdurend verblind.
Ik zal niet aflaten de dag te loven, waarop ik voor het eerst het geluk mocht smaken voor de enige en tevens minzame majesteit te verschijnen.
Nu zoek ik een gelegenheid om vrijmoedig en openhartig te getuigen van mijn oprechte mening, in de hoop, dat mijn bijzondere gave daardoor in breder kringen bekendheid zal krijgen. Ik besefte dat ik niet in staat ben om mijn hart door middel van daden te laten spreken; bovendien heb ik maar één wens: om uit mijn verborgen en tot nu toe onbekende schuilplaats naar buiten te treden en voor het aangezicht van de belangrijkste vorst van de wereld te verschijnen.
De grote tragische en heerlijke gebeurtenissen komen in nevelige beelden tot mij; ik zie ongeluk dat zich uitstort over de belangrijke dienaren van God.
Ik zie het verval van Gods Kerk, dan de val van de steunpilaren van deze wereld, samen met duizend andere rampen die de mensheid in de toekomst zullen treffen.
God zal de onvruchtbaarheid van de grote dame zien, die twee vorstelijke kinderen zal ontvangen.
Maar zij zal in gevaar zijn, net als vrouw aan wie ze de geboorte van haar kinderen heeft gegeven. Zij zal door jeugdige onbezonnenheid, als ze achttien is, in doodsgevaar raken; ze wordt niet ouder dan zesendertig en zal drie mannelijke nazaten hebben en één vrouwelijk kind baren en van deze zullen twee niet dezelfde vader hebben.
Ten derde male zal de wereld overstroomd worden met het bloed der mensen; Mars zal niet lang geketend zijn.
De dochter (van de bijvrouw) zal uitgehuwelijkt worden om de christelijke Kerk in stand te houden. Ze zal zich echter bij een nieuwe sekte van ongelovigen aansluiten.
Deze dochter krijgt twee kinderen, het ene gelovig, het andere ongelovig.
Dit laatste kind zal eerst in zijn verwarring en later tot zijn spijt proberen de Kerk te vernietigen.
Hoewel ze totaal verschillend zijn, zullen drie landstreken zich met elkaar verbinden, namelijk Italië, Duitsland en Spanje.
Deze landen brengen vele bewapende troepen op de been ten zuiden van respectievelijk de 5Oste en de 52ste breedte graad.
Dan zal de gehele mensheid het geloof omhelzen, ook de mensen ten noorden van de 48ste breedtegraad.
Eerst zal men alleen daar van louter angst beven, maar naderhand worden ook de westelijke, zuidelijke en oostelijke landen bang.
Na deze elf jaar zal zijn bondgenoot uit het zuiden aan de macht komen en de aanhangers van de Kerk nog maals drie jaar vervolgen.
Hierbij maakt hij gebruik van de verleidingskunst van een ketter, die absolute macht over een gemilitariseerde Kerk heeft.
Het heilige volk Gods, dat Gods wetten handhaaft, zal aan grote vervolging en verleiding bloot staan.
Onder hen die trouw blijven aan Christus, zal veel bloed vloeien.
De volgelingen van een heerser uit die tijd zullen lofliederen over hem zingen van de volgende inhoud: Hij heeft meer bloed van volgelingen der Kerk vergoten, dan hij in staat was wijn te zuipen!
Deze heerser zal ongelooflijke wandaden tegen de Kerk begaan, er zal zoveel bloed vloeien op straten en in kerken als er water is na een wolkbreuk.
Rivieren zullen rood zien. Ook het zeewater zal rood zijn na een zeeslag. Tot grote schrik van de mensheid zal er dan in hetzelfde jaar en in de volgende jaren een vreselijke epidemie volgen, des te erger omdat deze plaag komt na een grote hongersnood.
Ik begin met het heden: 14 maart 1557 en ga helemaal door tot het begin van het zevende millenium. Voor zover ik het op grond van mijn astronomische berekeningen en van mijn kennis kan overzien, zullen de vijanden van Christus en Zijn Kerk sterk in aantal toenemen. Dit alles is samengesteld en berekend in dagen en uren, gekozen en geordend en wel zo nauwkeurig als maar mogelijk is.
Ik heb hieruit berekend, dat er in de toekomst bijna evenveel gebeurtenissen plaats zullen vinden als in verleden en heden tezamen. Ik heb samengevat wat er in de loop der tijden in alle windstreken zal gebeuren. Het zal geschieden zoals ik beschreven heb, overdreven heb ik niet.
De eerste mens, Adam, heeft ongeveer 1242 jaar vóór Noach geleefd.
Ik verklaar dit niet op grond van heidense berekeningen, zoals die van Varro [tijdgenoot van Cicero, die een boek over archeologie schreef], maar op grond van Bijbelse gegevens, aan gevuld met mijn astronomische berekeningen en de vruchten van mijn gebrekkige geest.
Ongeveer 1080 jaar na Noach en de Zondvloed kwam Abraham.
Hij was een groter astroloog dan wie dan ook vóór hem en de grondlegger van de Chaldeïsche wetenschap. [In Chaldea stond de wieg van astrologie en astronomie.]
De onbillijkheid van de tijd noodzaakt mij echter, Genadige Koning, de toekomst slechts in raadselachtige termen te openbaren.
Dit kan niet zo maar verklaard worden, maar het mag ook niet dubbelzinnig zijn of naar twee kanten uitgelegd kunnen worden.
Hoewel met opzet duister gehouden, sluiten de Centuriën toch aan bij de uitspraken van de 1002 profeten die volgens de tabel van de Phoeniciër Joel sinds de wereld geschapen werd, geleefd hebben en van wie God zegt: ‘Ik zal Mijn geest uitstorten op al wat leeft en uw zonen en dochters zullen profeteren’.
De gevolgen zullen zo verschrikkelijk zijn, dat men land en huizen niet meer van elkaar zal kunnen onderscheiden.
Het gras zal kniehoog in de straten groeien [dit kan ook slaan op de dertig jarige oorlog, toen de bevolking in Duitsland van 12 naar 3 miljoen slonk].
Men zal de clerus min of meer uitroeien.
De kinderen van Man zullen zich meester maken van allen die teruggekeerd zijn uit de Zonnestad, van Malta en van de eilanden van Hières [Marseille].
De grote ketting voor de haven die naar de zeestier is genoemd, zal weggehaald worden [bij Marseille ligt het kasteel Taurois].
Maar Gods wraak en toom zal hen die het land binnenrukken, treffen.
Lange tijd zal het Heilige Graf open onder de blauwe hemel liggen, onder het oog van het heelal, de Zon en de Maan.
De heilige plaats zal als veestal worden gebruikt. 0, aan welke rampzalige verzoekingen zullen de zwangere vrouwen blootgesteld worden!
Het opgeruide leger uit het oosten zal door de bewoners van het noorden en het westen overwonnen worden.
De verliezers worden gedood, de rest vlucht, hun kinderen, verwekt door veelwijverij, worden geïnterneerd.
Hiermee wordt de voorspelling van de koninklijke profeet vervuld: 'Opdat hij het weeklagen van de geketenden hore, opdat hij de zonen van de gedoden vrijmake’.
Als ik de jaren tel, bedraagt de tijd van de schepping der wereld tot aan de geboorte van Noach in ieder geval 1506 jaar.
Van de geboorte van Noach tot aan het afbouwen van de Ark, toen de Zondvloed naderde, verstreek er nog eens 600 jaar; men kan zich afvragen of er gerekend werd met zonne- of maanjaren of een combinatie van beide. Ik ben van mening, dat de Heilige Schrift in zonnejaren rekende. Na de periode van 600 jaar klom Noach in de Ark om de Zondvloed te ontgaan.
Deze watervloed, die de gehele aarde overspoelde, bleef één jaar en twee maanden.
Van het einde der Zondvioed tot aan de geboorte van Abraham was 295 jaar en van daar tot de geboorte van Izaäk 100 jaar, van Izaäk tot Jakob 60.
Vanaf het moment dat hij in Egypte arriveerde tot zijn vertrek verstreken 130 jaar.
Er begint een grote vervolging van de Kerk. Dit zal duren tot 1792, als men zal geloven dat er een totaal nieuw tijdperk aanbreekt [1792 was het hoogtepunt van de Franse Revolutie].
Daarna zullen de katholieken beginnen zich weer wat op te richten en zullen ze enige duistere elementen verjagen.
Ze herwinnen iets van hun vroeger aanzien, maar het zal niet zonder grote scheuringen en zonder vallen en opstaan zijn.
Dan zal Venetië tot grote bloei komen. Het zal zijn vleugels zo uitspreiden dat het zich nauwelijks van de heerlijkheid van het oude Rome onderscheidt.
De tweede antichrist zal de Kerk en de plaatsvervanger van Petrus met behulp van de koning verjagen.
Onwetenden zullen misleid worden door redenaars die met hun woorden meer kwaad stichten dan het zwaard in handen van een waanzinnige.
De heerschappij van deze antichrist zal slechts duren tot de dood van de man.
Hij wordt geboren in de overgangsperiode van het ene tijdperk naar het andere en wel te Lyon.
Hij wordt geholpen door gekozen leiders in Modena en Bologna.
Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van Ligurië en de Adriatische kust tot aan Sicilië.
Dan echter zal de berg van Jupiter zijn weg vervolgen.