Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
De eerste zeven Centuriën heeft Nostradamus opgedragen aan de oudste zoon uit zijn tweede huwelijk. Deze zoon, Cesar, werd in 1553 geboren, Nostradamus verwachtte bijzonder veel van deze jongen en hij is daarin niet teleurgesteld.
Cesar had vele gaven: hij schilderde verdienstelijk, was een knap auteur en een gedegen historicus. De universiteitsbibliotheek in Halle bezit een exemplaar van een geschiedenis van de Provence, die hij heeft beschreven.
Koning Lodewijk XIII haalde hem naar het Hof, verhief hem in de adelstand en benoemde hem tot kamerheer.
Cesar stierf in 1639 in Saint-Rémy-de-Provence, de geboorteplaats van zijn ouders: hij werd 86 jaar.

Het onderstaande is een accurate vertaling van het voorwoord, voorafgaand aan Centurie 1, door Michiel Nostradamus.
Hij schreef het als een brief aan zijn zoon Cesar.
Omdat overheden, geloofs-groeperingen en landen zulke ingrijpende veranderingen zullen ondergaan, haaks op de huidige tijd, zullen de monarchen, leiders van sekten en religies die nu aan de macht zijn de gebeurtenissen die komen en waaraan ik relateer zo anders vinden dan van hun eigen verbeeldingen dat zij er toe zullen worden verleid om het te veroordelen, het niet zullen zien en begrijpen wat eeuwen later zal geschieden.
Houd ook de woorden van onze Zaligmaker in gedachten: geef niets heiligs aan de honden, noch werp parels voor de zwijnen opdat zij u niet met hun voeten vertrappen en zich tegen u zullen keren en u verscheuren.
Om deze reden trok ik mijn pen van het papier want ik wilde mijn teksten versterken door middel van dubbelzinnige en raadselachtige opmerkingen over de gebeurtenissen die in de toekomst teweeg worden gebracht, maar ook die al heel gauw zullen geschieden en die ik heb gezien, zodat gevoelige veranderingen die de mensheid zullen overkomen niet onnodig zullen shockeren.
Wij mensen kunnen niet via ons natuurlijk bewustzijn en onze intelligentie iets van de verborgen geheimen van God de Schepper kennen, omdat het niet aan ons is om de tijden of momenten van gebeurtenissen te weten.
Het is zelfs zo dat personen van toekomstige tijden alleen in de huidige kunnen worden gezien omdat de Almachtige God het gewenst heeft om deze, samen met verscheidene geheimen van de toekomst, door middel van beelden, genadig toegestaan door orthodoxe astrologie, te onthullen, zoals ook in het verleden het geval was, waarbij een hoeveelheid kracht en goddelijkheid via de vlam doorgegeven werd en de geest geinspireerd werd om zowel menselijke als goddelijke inspiratie te verkondigen.
De werken van God zijn absoluut maar er zijn ook andere niveau's, de werken van de engelen en die van de boosdoeners.
Maar mijn zoon, ik spreek hier een beetje vaag tot u. Ten aanzien van de occulte profetieën, die men door de subtiele geest van vuur geschonken krijgt en waarbij begrip wordt gewekt, soms door in wake de verre sterren te beschouwen en hierover te verkondigen, vindt men zich zelf verbaasd over het produceren van geschriften, zonder de angst om voor een dergelijke brutale spraakzaamheid te worden getroffen. De reden is dat dit alles geschiedt vanuit de goddelijke macht van de Almachtige God uit wie alle gave voortkomt.
Noch kunnen ze worden begrepen door de interpretaties van mensen of via een andere wijze van kennis van occulte kracht onder het uitspansel, noch in het heden noch in de totale eeuwigheid die nog moet komen.
Maar ondanks het feit dat de eeuwigheid ondeelbaar is, gebeurtenissen worden onthuld door planetaire bewegingen.
Ik zeg niet, mijn zoon - merk me goed op hier - dat kennis van zulke gebeurtenissen niet in uw gebrekkige geest kunnen worden geïmplanteerd, of dat de gebeurtenissen in de verre toekomst niet mogelijk zijn binnen het begrip van elke redenerend wezen.
Niettemin, als deze gebeurtenissen, huidig of in de verre toekomst onder de aandacht van dit redenerend en intelligent wezen worden gebracht zullen deze noch te obscuur noch te duidelijk onthullend zijn.
Want door deze laatste en met de hulp van inspiratie en goddelijke openbaring en voortdurende berekeningen heb ik mijn profetieën op papier geschreven. Vrezende, dat deze occulte filosofie veroordeeld zal worden, wens ik de inhoud niet bekend te maken; ook bang dat verscheidene boeken die voor eeuwen lang verborgen waren, ontdekt zullen worden, en wat ervan terecht zal komen na het lezen ervan, heb ik deze verbrand.
En terwijl het vuur ze verslond, likte de vlam aan de lucht en gaf zo'n onverwacht licht, helderder dan dat van een gewone vlam en leek op een flakkerende vuurzee, plotseling het huis verlichtend, alsof het gevangen werd in een oven. Dat is waarom ik hen reduceerde tot as zodat niemand zou kunnen worden verleid om occulte rituelen te gebruiken bij het zoeken naar de perfecte transmutatie.
Brief aan zijn zoon Cesar
Aan César Nostradamus, mijn zoon, leven en geluk.
Uw late komst, César de Nostredame, mijn zoon, heeft me gedwongen om lange avonden aan het schrijven te wijden, dit voor uw bestaan en om na mijn dood, voor het algemeen welzijn van de mensheid, datgeen achter te laten wat de goddelijke essentie, door tussenkomst van de wetenschap en de beweging van de hemellichamen, aan mij heeft geopenbaard.
En omdat het de onsterfelijke God behaagde dat u niet op deze aarde geboren bent met de innerlijke kennis en omdat ik niet aan u het aantal jaren wil openbaren die nodig zullen zijn om de nodige kennis te verwerven, maar het aantal maanden die nodig zijn om dit te doen, en u nog niet in staat bent om dit te begrijpen vanwege zwak begrip, zal ik voor mijn sterven worden gedwongen mijn schrijven te verlichten :
het is namelijk niet mogelijk om u met dit schrijven, wat door de tand des tijds kan worden veranderd, achter te laten, want het erfelijke woord van de occulte voorspelling zal anders met mij verdwijnen:
Ook overwegende dat de gebeurtenissen onzeker blijven en dat het geheel wordt geregeld door de onschatbare kracht van God, die ons inspireert, noch door hallucinatie, noch door delirium, maar door de waarheid onthuld door de hemellichamen.
Alleen die, geinspireerd door God kunnen bepaalde feiten met een profetische kennis voorspellen.
Bij tal van gelegenheden en over een lange tijdsperiode heb ik ver van tevoren specifieke gebeurtenissen voorspeld, toe geschreven aan al de werkingen van Goddelijke kracht en inspiratie, samen met andere gelukkige en ongelukkige gebeurtenissen, voorzien in hun volle onverwachtheid, die reeds in verschillende regio's van de aarde geschieden.
Toch wenste ik ook stil te blijven, mijzelf van schrijven te onthouden en mijn werk te verlaten vanwege de onrechtvaardigheid niet alleen in de huidige tijd maar ook voor de meest toekomstige.
Maar tot dat onderscheidend vermogen dat kan worden bereikt door de hulp van planetaire onderzoek, wil ik je dit vertellen.
Iedere fantastische verbeelding mijdend, kunt u door middel van gezond verstand inzicht hebben in de toekomst als u zich houdt aan de specifieke namen van plaatsen die in overeenstemming zijn met de planetaire configuraties, en met inspiratie kunnen plaatsen en aspecten een verborgen eigenschap aan het licht brengen, namelijk de kracht in wiens aanwezigheid de drie tijden [verleden, heden en toekomst] als eeuwigheid worden begrepen en eenmaal ontvouwd ze naakt en open toont.
Daarom, mijn zoon, kunt u gemakkelijk, ondanks uw jonge hersenen, begrijpen dat de gebeurtenissen van nature kunnen worden voorspeld door de hemellichamen en door de geest van profetie: Ik wil mezelf niet de titel en de rol van profeet toeschrijven, maar benadrukken dat hier inspiratie aan een sterfelijk mens geopenbaard is wiens waarneming niet verder dan de hemel is en de voeten van de aarde zijn.
Ik kan niet falen, me vergissen of misleid worden, hoewel ik een even grote zondaar als ieder ander op deze aarde kan zijn en onderworpen kan worden aan alle menselijke ellende.
Maar na soms verrast te zijn terwijl ik in trance was, en na lange, aangename nachtelijke studies die gewoonte werden, heb ik boeken met voorspellingen samengesteld, met ieder 100 astronomische kwatrijnen, die ik enigszins kort en cryptisch samengevat heb. Het werk omvat profetieën vanaf nu tot het jaar 3797.
Dit kan enigszins verontrustend werken wanneer men zo'n lange tijdspanne ziet maar deze gebeurtenissen zullen geschieden en moeten worden begrepen in al zijn volheid; deze gebeurtenissen zullen universeel op aarde begrepen worden, mijn zoon. Als u de normale levensduur van de mens leeft zal u op eigen grond onder uw eigen hemel, zien hoe toekomstige gebeurtenissen uit zullen komen.
Alleen de Eeuwige God kent de eeuwigheid van Zijn licht dat uit Hem voortkomt, en ik spreek eerlijk tegen degeen tot wie Hij bereid is om via Zijn onmetelijke, immense en onbegrijpelijke grootheid onthullingen te verlenen.
Lange melancholieke inspiratie, met behulp van dit verborgen element wordt dit gemanifesteerd door God.
Er zijn twee belangrijke factoren die deel uitmaken van de intelligentie van de profeet.
De eerste is wanneer de persoon die voorspelt door astrale wetenschap verlicht en gevuld wordt door het bovennatuurlijke licht, terwijl de tweede hem in staat stelt te voorspellen door middel van geïnspireerde openbaring, dat slechts een deel is van de goddelijke eeuwigheid, waarbij de profeet beoordeelt wat zijn goddelijke kracht hem bij de gratie van God en natuurlijke gave gegeven heeft, namelijk, dat wat voorzegd is en waar is en van etherische oorsprong.
En zo'n lichte en kleine vlam is van grote effectiviteit en reikwijdte, en niets minder dan de helderheid van de natuur zelf.
En dit betreft het zichtbare oordeel van de hemel (1999, zie het hoofdstuk "De koning der Verschrikking, aanvang van de eindtijd") als we ons in het zevende millennium bevinden dat het geheel compleet zal maken, en ons dichtbij de achtste sfeer zal brengen. Het firmament van de achtste sfeer is een zeer belangrijke dimensie, een dimensie waarin de Almachtige God de revolutie zal voltooien, en waar de sterrenbeelden hun beweging zullen hervatten waarbij de baan van de aarde (na het kantelen) weer stabiel en stevig gemaakt zal worden, maar alleen als Hij het voor eeuwig ongewijzigd zal houden en tot Zijn wil geschiede (zie het hoofdstuk "Apocalyps, Dag des Oordeel").
Zoveel dat in weerwil van alle tweeledige meningen de gewone redelijkheid, door het omleiden van dromen, overtroffen zal worden, dat is de reden waarom God de Schepper, door de bemiddeling van zijn boodschappers, door de vlam van het vuur gestuurd, nooit van plan is om aan de uiterlijke zintuigen te komen, zelfs niet onze ogen, de voorspellingen die zich richten op de toekomst en zichzelf zullen manifesteren aan degene die er getuige van wil zijn.
De voortekenen die worden gevangen door het licht van buiten zullen gedeeltelijk feilloos te combineren en te vergelijken zijn met het licht van de ziener, ook al is de degeen die hij denkt te zien door zijn ogen maar een gevolg is van zijn hartstochtelijke verbeelding.
De reden hiervoor is te duidelijk, het geheel moeten worden voorspeld door de goddelijke adem en door de tussenkomst van de geest van de engelen, om zodoende de man te inspireren die voorspelt, samen met de voorzeggening die komt om hem te verlichten, hem door zo veel mogelijk diverse nachtelijke sessies te leiden in plaats van de zekerheid van de dag, door zijn kennis van de sterren, samen met de heiligheid van de ware visie op de toekomst, niets anders overwegend dan de bevestiging van de eigen persoon.
Kom luister op dit uur, mijn zoon, wat ik ontdekt heb door mijn berekeningen van de bewegingen van de hemellichamen die zijn afgestemd met de geopenbaarde inspiratie, is dat door toedoen van drie mannen het sterfelijke zwaard nu dichter bij ons komt, door ziekte en oorlog die afschuwelijker zal zijn dan ooit het geval was, en op aarde komt droogte die steeds vaker terug zal komen omdat de hemellichamen zichzelf afstemmen aan de revolutie. We kunnen zeggen: "Ik zal uw ongerechtigheid onderdrukken met een ijzeren staaf en zal hen straffen met zwepen."
Vanuit Salon, de eerste dag van maart 1555.
Het is namelijk zo dat wat de profeet voorspelt waar is en zijn oorsprong heeft in een etherische vorm en afkomstig is van het licht van zo'n kleine vlam die zo doeltreffend en van een dergelijke grootheid is, die niet minder is dan de natuur zelf, de helderheid en het natuurlijke licht maken de filosofen zo zeker van zichzelf, dat ze met de beginselen van de eerste bovenstaande factor ze de meest verheven doctrines en de diepste afgronden bereiken.
Maar mijn zoon, opdat ik niet te ver ga voor uw toekomstige perceptie, wees ervan bewust dat, voordat een wereldwijde brand over ons zal komen, geletterden gewoonlijk opschepperige beweringen zullen maken over mijn visie voor de toekomst: er zal zoveel water zijn en zoveel overstromingen dat er nog nauwelijks land is dat niet door water zal worden bedekt, en dit alles zal duren totdat alles is vergaan, niets aan de holocaust zal ontsnappen: (zie noot 1)
Ook voor en na deze overstromingen zal de regen in veel gebieden zeldzaam zijn en vanuit de lucht zal zo'n overvloed aan gloeiende stenen vallen zodat niets overblijft wat niet niet verteerd zal worden: dit zal gebeuren kort vóór de laatste brand (zie noot 2).
Want terwijl de planeet Mars zijn cyclus maakt zullen sommige planeten, aan het einde van zijn laatste periode, voor meerdere jaren bijeen in Waterman verblijven, de anderen langer en vaker in Kreeft (zie noot 3).
En nu worden we dankzij de Almachtige kracht van de Eeuwige God gedreven door de maan, na het voltooien van zijn grote cyclus komt de zon, daarna Saturnus.
Opmerking:

De bovenstaande verwijzingen naar noot 1 t/m 4 worden hieronder uitgelegd.

Tijdens de eerste decennia van de zestiende eeuw circuleerden er in Frankrijk, Italië en het Heilige Roomse Rijk tal van voorspellingen aangaande het einde van de wereld. Veel astrologen probeerden de datum te berekenen waarop dit zou plaatsvinden. Zo zijn er berekeningen bekend van tijdgenoten van Nostradamus zoals d’Ailly, De Cuse, Turrel, Morin en Lauret.
In veel van zijn teksten, kwatrijnen (en ook hier) verwijst Nostradamus naar een andere tijdgenoot, astroloog en kanunnik Richard Roussat.
In 1550 publiceerde Richard Roussat zijn boek "Livre de l'estat et de mutation des temps" waarin hij probeerde aan de hand van vier astrologische modellen aan te tonen dat het eind der tijden nabij was.
In één van deze modellen (het tweede) is de bestaansduur van de wereld onderverdeeld in series van zeven perioden van 354 jaar en 4 maanden, elk geregeerd door een planeet. De eerste periode van 354 jaar en 4 maanden is geregeerd door Saturnus, de tweede door Venus, de derde door Jupiter, de vierde door Mercurius, de vijfde door Mars, de zesde door de Maan en de zevende door de Zon. Dan begint een nieuwe serie perioden, waarvan de eerste weer wordt geregeerd door Saturnus, enz. Roussat heeft dit model ontleend aan Liber Rationum, geschreven in de 12e eeuw door Abraham Ibn Ezra. De duur van deze perioden (354 jaar en 4 maanden) is ontleend aan de duur van een maanjaar (ongeveer 354 dagen).
Volgens Richard Roussat beschreef Abraham Ibn Ezra, een Joods astroloog, een astrologisch tijdrekenmodel.
Hij legde uit dat de zeven planeten (zeven engelen) stuk voor stuk de wereld leiden en regeren voor een periode van 354 jaar en 4 maanden.
De volgorde van deze planeten (engelen): Saturnus, Venus, Jupiter, Mercurius, Mars, de Maan en de Zon.
Saturnus regeerde het eerste uur van de dag waarop de Zon en de Maan werden geschapen.
Roussat beschrijft het complete verleden van de wereld. Hij beschrijft de invloeden van de planeten in hun hoedanigheid van heersers van deze perioden van 354 jaar en 4 maanden en specificeert het jaar en de maand waarin iedere periode begint.
Volgens Roussat is de wereld geschapen in "5199", oftewel 5200 vChr.
In 1549, het jaar waarin Roussat zijn "Livre de l’estat et mutation des temps" voltooide, werd de mensheid geleid door de Maan.
Het leiderschap van de Maan begon in 1534 en eindigde in 1888, daarna nam de Zon het leiderschap over. Dit leiderschap duurt tot 2242.
Maan (1534-1888)
Zon (1888-2242)
Saturnus (2242-2597)
Venus (2597- 2951)
Jupiter (2951-3305)
Mercurius(3305-3659)
Mars (3659-4013)
Noot 1, 2 en 4:

Als in 2242 de heerschappij van saturnus terug keert (noot 4) schijnt de wereld dichtbij een destructieve mutatie te komen.
Hier zal waarschijnlijk de kanteling van de aarde bedoeld worden zoals voorzegd in de bijbel, het boek Openbaringen 6-12, 13 en 14 (Dag des Oordeel), zie ook het hoofdstuk "Apocalyps, Dag des Oordeel":

6:12 En ik zag,toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde,gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen.....(regen van meteorieten); (noot 2).

6:14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Dit komt ook ter sprake in de brief van Nostradamus aan koning Henry II, en kan veroorzaakt worden door een meteor of komeet inslag of misschien de terugkeer van de 10e planeet waar al langer sprake van is.

Zeeën, oceanen zullen hierbij golven teweeg brengen die vele tientallen meters hoog zijn en al het land overspoelen (noot 1).
In veel gebieden zal de regen zeldzaam worden (noot 2) en dit vindt momenteel al plaats in Californië, zie het hoofdstuk "Regen kan Californië niet redden"
Noot 3:

Deze paragraaf staat te midden van andere paragrafen en behoort in feite als laatst benoemd te worden. Ook hier lijkt Nostradamus, net als in zijn Centuriën, zich niet te houden aan een chronologische volgorde !

Met het bovenstaande kunnen we opmerken dat de laatste periode (Mars) het jaar 3797 bevat, het einde van de profetieën.
Aangezien Nostradamus hier de aanwezigheid noemt van een aantal planeten in het teken Waterman gedurende meerdere jaren en anderen in het sterrenbeeld Kreeft, moeten we concluderen dat tegen die tijd ons zonnestelsel wederom een catastrofe zal ondergaan omdat van de planeten op dit moment alleen Saturnus soms meer dan een jaar in een bepaald teken van de dierenriem staat.
En vanaf het [hier] aanwezig geschrevene zullen er gedurende 177 jaar drie maanden en elf dagen ziektes zijn, lange hongersnoden, oorlogen, vele overstromingen, de wereld zal vanaf deze tijd en de hier vastgestelde periode, zowel voor als na, in veel gevallen, dusdanig kleiner worden en zullen er nog zo weinig mensen zijn, dat we, zonder te worden uitgebuit, niemand zullen vinden om de akkers te bewerken (zie het hoofdstuk "Apocalyps, Dag des Oordeel").
De barmhartigheid van de Heer zal niet meer verspreid worden gedurende een bepaalde periode, mijn zoon, de meeste van mijn profetieën zullen dan zijn voltooid en in vervulling zijn gegaan.
Zo vaak, gedurende de sinistere stormvloeden, zal de Heer zeggen: "Ik zal hen vertrappen onder mijn voeten, ik zal hen breken en zal geen medelijden met hen hebben."
En duizend meer gebeurtenissen zullen gebeuren door water en continuerende regens, zoals ik volledig heb opgeschreven in mijn andere profetieën die helder zijn samengesteld, de plaatsen afgebakend, de tijden en de termijnen bepaald zodat de mensen die na mij komen met volledige kennis de onfeilbare gebeurtenissen zullen zien.
Zoals aangegeven is het voor anderen duidelijker uitgedrukt (hoewel als de mist wordt weggenomen, zal het door intelligente mensen begrepen worden: wanneer de tijd zal komen dat onwetendheid wordt verdreven, zal alles duidelijk worden).
(Tot slot, mijn zoon, accepteer dit geschenk van je vader Michel de Nostredame, in de hoop dat u iedere voorspelling, van de kwatrijnen die hier gepresenteerd worden, zal overzien ) Biddend tot de onsterfelijke God dat hij u een lang leven zal willen geven, in goed en welvarend geluk ..
Opmerking:

Twee van de "drie mannen" hierboven omschreven waren Napoleon Bonaparte en Adolf Hitler, de derde is nog onbekend maar zal verantwoordelijk zijn of verantwoordelijk worden gehouden voor de 3e wereldoorlog die ongetwijfeld nucleair zal gaan verlopen.
Want volgens de hemelse tekenen keert de heerschappij van Saturnus weer terug en het geheel goed berekend komt de wereld steeds dichter bij een destructieve mutatie: (zie noot 4 en het hoofdstuk "Apocalyps, Dag des Oordeel")
Resumerend:

Uit al het bovenstaande kunnen we opmaken dat omstreeks 2242 het gedaan zal zijn met de mensheid en dat de meesten al gedood zijn of zullen worden door een wereldwijde brand, door eigen toedoen (nucleaire kernoorlog, wereldoorlog 3, etc).
Echter voordat iedereen zal sterven zal God ingrijpen door de aarde te laten kantelen. Dit veroorzaakt zulke overstromingen dat er vrijwel geen land zal zijn dat niet onder water komt te staan.
Al met al is het cynisch te noemen dat het rijk van 1000 jaar vrede (waar in de bijbel ook sprake van is) er inderdaad wel zal komen (na 2242).
Echter ...... wel in een wereld die onder water zal staan en waar de mensheid vrijwel geheel is weggevaagd (en ja...... dan is er ook geen oorlog meer).
Het hele werk is dus geschreven in een vage, in plaats van een duidelijke, profetische vorm. Zozeer zelfs dat deze zaken verborgen zijn voor de wijzen en de oplettende, zoals machthebbers en overheden, waarbij deze zaken gezuiverd zijn voor kinderen en zwakkeren, en door de wil van de Almachtige God alleen geopenbaard worden aan die profeten die de gave ontvangen hebben om gebeurtenissen in de toekomst te zien en voorspellingen te doen.
Want niets kan worden bereikt zonder dat vermogen, God's macht en goedheid werkt zo sterk in degenen waaraan deze gave is gegeven  dat, terwijl ze zich zelf aanschouwen, deze krachten onderworpen zijn aan andere invloeden die voortvloeien uit de kracht van het goede.
Deze warmte en kracht van profetie beinvloed ons zoals de stralen van de zon van invloed zijn op zowel levende en levenloze lichamen.
En dus nog eens, mijn zoon, als ik het woord profeet heb vermeden, is dat omdat ik mezelf op dit moment niet zo'n verheven titel wens toe te schrijven en een profeet nu eenmaal een ziener wordt genoemd; een profeet, mijn zoon, is strikt genomen iemand is die de toekomst kan zien door een natuurlijke kennis van alle schepselen.
En het kan gebeuren dat de profeet in het perfecte licht van de voorspelling  zowel menselijke als goddelijke zaken weet te openbaren en dit niet anders weet uit te leggen, gezien het feit dat de effecten van het voorspellen van de toekomst zich ver in de tijd uitstrekken.
Gods mysteries zijn onbegrijpelijk en de macht om gebeurtenissen te beïnvloeden is verbonden met de grote uitgestrektheid van de natuurlijke kennis in zijn meest dichtstbijzijnde oorsprong en de vrije wil, toekomstige gebeurtenissen beschrijvend die niet eenvoudig begrepen kunnen worden totdat deze uitkomen.
Perfecte kennis van zulke zaken kan niet worden verkregen zonder goddelijke inspiratie, gezien het feit dat alle profetische inspiratie zijn oorpronkelijke herkomst ontleent aan de Almachtige God in plaats van toevalligheid of natuurlijke aard.
Omdat al deze voortekenen los van elkaar worden geproduceerd, komt de profetie deels voorbij zoals voorspeld.
Begrip gecreëerd door het verstand kan niet worden verworven door middel van het occulte, alleen met behulp van de dierenriem, die een kleine vlam voort brengt waarbij in het licht een deel van de toekomst kan worden onderscheiden.
Dus, mijn zoon, ik smeek u om niet uw geest te oefenen op zulke mijmeringen en ijdelheden en uw lichaam hiermee niet te belasten en evenmin uw ziel te verderven. Bovenal, vermijd de ijdelheid van de meest verfoeilijke magie, voorheen bestraft door het Heilige Schrift - alleen met uitzondering van het gebruik van de officiële astrologie.