Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Apocalyps, Dag des Oordeel !
Paragraaf 1

Car selon les signes celestes le regne de Saturne sera de retour, q le tout calculé le monde, s'aproche, d'vne anaragonique reuolution:

Want volgens de hemelse tekenen keert de heerschappij van Saturnus weer terug en het geheel goed berekend komt de wereld steeds dichter bij een destructieve mutatie:
Paragraaf 2

& que de present que cecy i'escripz auant cent septate sept ans trois moys vnze iours par pestilence, longue famine, & guerres, & plus par les inundatios le môde entre cy & ce terme prefix, auant & apres par plusieursfoys, sera si diminué & si peu de môde sera, que lon ne trouuera q vueille prendre les châps qui deuiendront liberes aussi lôguemêt qu'ilz sont estés en seruitude:

En vanaf het [hier] aanwezig geschrevene zullen er gedurende 177 jaar drie maanden en elf dagen ziektes zijn, lange hongersnoden, oorlogen, vele overstromingen, de wereld zal vanaf deze tijd en de hier vastgestelde periode, zowel voor als na, in veel gevallen, dusdanig kleiner worden en zullen er nog zo weinig mensen zijn, dat we, zonder te worden uitgebuit, niemand zullen vinden om de akkers te bewerken.
Paragraaf 3

& ce quant au visible iugement celeste, que encores q nous soions au septiesme nôbre de mille qui paracheue le tout, nous approchât du huictiesme ou est le firmamêt de la huichesme sphere, q est en dimensiô latitudinaire: ou le grâd Dieu eternel viendra paracheuer la reuolution: ou les images celestes retournerôt à se mouuoir & le monument superieur qui nous rend la terre stable & ferme, non inclinabitur in sæculum sæculi: hors mis que son vouloir sera accôply, ce sera, mais nô point autremêt:

En dit betreft het zichtbare oordeel van de hemel (1999, zie het hoofdstuk "De koning der Verschrikking", aanvang van de eindtijd) als we ons in het zevende millennium bevinden dat het geheel compleet zal maken, en ons dichtbij de achtste sfeer zal brengen. Het firmament van de achtste sfeer is een zeer belangrijke dimensie, een dimensie waarin de Almachtige God de revolutie zal voltooien, en waar de sterrenbeelden hun beweging zullen hervatten waarbij de baan van de aarde (na het kantelen) weer stabiel en stevig gemaakt zal worden, maar alleen als Hij het voor eeuwig ongewijzigd zal houden en tot Zijn wil geschiede.
De Franse tekst in zowel paragraaf 2 als in paragraaf 3 begint met het ‘&’ teken en dit betekent dat deze teksten bij elkaar behoren en samen tot paragraaf 1 gerekend kunnen worden:

paragraaf 1 & paragraaf 2 & paragraaf 3
In paragraaf 1 geeft Nostradamus te kennen dat de cyclus van Saturnus terug zal keren (2242) en dat de wereld dan dichter bij een destructieve mutatie komt.

In paragraaf 2 geeft Nostradamus ons een exact aantal jaren, maanden en dagen en geeft tevens de belangrijke aanduiding ‘vanaf het aanwezig geschrevene’, samen lijkt dat te duiden op iets van zeer grote betekenis !!

Maar tot op heden heeft niemand deze betekenis kunnen duiden en telde vrijwel iedereen dit aantal jaren, maanden en dagen op bij het jaartal 1555, het jaar dat Nostradamus de brief aan zijn zoon Cesar schreef, of het jaar 1888, het moment dat de cyclus van de zon zou beginnen.
Maar in beide gevallen  kwam men uit in een jaar waaraan geen enkele betekenis kon worden gegeven.

Paragraaf 3 echter verwijst indirect naar het jaar 1999, het teken aan de hemel (zie het hoofdstuk “De koning der Verschrikking”, aanvang van de eindtijd), Centurie 10, Kwatrijn 72, waarvan de eerste regel als volgt luidt: ‘In het jaar negentienhonderd negenennegentig, zevende maand’
Welke concrete gegevens hebben we nu uit deze 3 paragrafen kunnen destilleren ?

-   177 jaar, 3 maanden, 11 dagen
-   vanaf het aanwezig geschrevene
-   1999, zevende maand
Dat is slechts 66 jaar vóór de terugkeer van Saturnus (2242),
en zoals paragraaf 1 zegt zal de wereld nabij 2242 een destructieve mutatie ondergaan !!
Bovendien …, als ondersteuning dat bovengenoemde datum juist is, schrijft Nostradamus in zijn brief aan koning Hendrik II:

“In oktober zal een grote verschuiving plaatsvinden, zodat iedereen zal denken dat er iets mis is met de zwaartekracht en dat de aarde voor eeuwig in duisternis is gehuld.

Hier wordt de kanteling van de aarde bedoeld zoals voorzegd in de bijbel, het boek Openbaringen 6-12, 13 en 14 waarbij de hemel als een bladzijde van een boek zal oprollen (Dag des Oordeel). Dit zal waarschijnlijk het gevolg zijn van een botsing met een enorm hemellichaam, eerder een planeet dan een asteroïde of komeet (misschien wel de 10e planeet waar al jaren sprake van is). Centurie 1, Kwatrijn 84 zegt hier het volgende over:
Centurie 1 - Kwatrijn 84

Lune obscurcie aux profondex tenebres,
Son frere passe de couleur ferrugine :
Le grand caché long temps soubs les tenebres,
Tiendra fer dans la playe sanguine.

Maan verhuld in diepe duisternis,
Zijn broer passeert met een roestige kleur:
De grote lange tijd onder duisternis verborgen,
IJzer (houdend)  in de bloedige wond.
Regel 1

Maan verhuld in diepe duisternis,
Regel 2

Zijn broer passeert met een roestige kleur:
Dit kwatrijn verhaalt over het passeren van een hemellichaam waarbij de maan volgens de bijbel drie dagen niet gezien zal worden (de 3 dagen van duisternis).
De tweede regel vertelt ons niet alleen dat dit hemellichaam een roestige kleur zal hebben maar ook dat onze maan ooit gelijktijdig met dit hemellichaam is ontstaan (zijn broer)  en dus eveneens tot ons zonnestelsel zou behoren !
Regel 3

De grote lange tijd onder duisternis verborgen,
De derde regel vertelt dat dit hemellichaam lang verborgen was en dus niet zichtbaar voor onze telescopen.
Regel 4

IJzer (houdend)  in de bloedige wond.
De vierde regel geeft aan dat de aarde in botsing zal komen met dit hemellichaam van ‘ijzer’ (bloedige wond) waarbij de aarde zal kantelen.
Centurie 10 - Kwatrijn 74

Au reuolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps ieux d'Hecatombe:
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrezsortiront de leur tombe.

Het jaar van het grote zevende nummer voltooid,
Verschijnend ten tijde van de grote slachtingen:
Niet ver van het grote millennium,
Zullen de doden opstaan uit hun graven.
1999 + 7 maanden + 177 jaar + 3 maanden + 11 dagen = 11 oktober 2176
Tot op heden heeft niemand kunnen verklaren waarom Centurie 7 geen 100 kwatrijnen heeft maar ophoudt bij 42 !

Niemand weet de dag van de Apocalyps, de bijbel, Mattheus 24 zegt hierover:

Maar niemand weet van de dag en het uur, de engelen in de hemel niet, noch de Zoon, doch alleen de Vader. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. In de dagen voor de zondvloed aten en dronken de mensen, en ze huwden, tot op de dag dat Noach aan boord van de ark ging. En zij bemerkten niets, tot de vloed kwam en hen allen wegvaagde. Zo zal het zijn als de Zoon des Mensen komt. ....

Maar toch liet God het aan Nostradamus weten en via zijn brief aan zijn zoon Cesar vertelt Nostradamus het aan ons !
Bewijzen kan ik het simpelweg niet omdat ik binnen afzienbare tijd zal sterven, maar hieronder zal ik proberen aan te tonen dat mijn bewering juist is.
In veel van zijn teksten, kwatrijnen verwijst Nostradamus naar een andere tijdgenoot van hem, astroloog en kanunnik Richard Roussat.
In 1550 publiceerde Richard Roussat zijn boek "Livre de l'estat et de mutation des temps" waarin hij probeerde aan de hand van vier astrologische modellen aan te tonen dat het eind der tijden nabij was.
In één van deze modellen (het tweede) is de bestaansduur van de wereld onderverdeeld in series van zeven perioden van 354 jaar en 4 maanden, elk geregeerd door een planeet. De eerste periode van 354 jaar en 4 maanden wordt geregeerd door Saturnus, de tweede door Venus, de derde door Jupiter, de vierde door Mercurius, de vijfde door Mars, de zesde door de Maan en de zevende door de Zon. Dan begint een nieuwe serie perioden, waarvan de eerste weer wordt geregeerd door Saturnus, enz. Roussat heeft dit model ontleend aan Liber Rationum, geschreven in de 12e eeuw door Abraham Ibn Ezra. De duur van deze perioden (354 jaar en 4 maanden) is ontleend aan de duur van een maanjaar (ongeveer 354 dagen).
Volgens Richard Roussat beschreef Abraham Ibn Ezra, een Joods astroloog, een astrologisch tijdrekenmodel.
Hij legde uit dat de zeven planeten (zeven engelen) stuk voor stuk de wereld leiden en regeren voor een periode van 354 jaar en 4 maanden.
De volgorde van deze planeten (engelen): Saturnus, Venus, Jupiter, Mercurius, Mars, de Maan en de Zon.
Saturnus regeerde het eerste uur van de dag waarop de Zon en de Maan werden geschapen.
Roussat beschrijft het complete verleden van de wereld. Hij beschrijft de invloeden van de planeten in hun hoedanigheid van heersers van deze perioden van 354 jaar en 4 maanden en specificeert het jaar en de maand waarin iedere periode begint.
Volgens Roussat is de wereld geschapen in "5199", oftewel 5200 vChr (uiteraard weten we inmiddels dat de wereld al vele miljarden jaren bestaat, maar die kennis was destijds niet voorhanden).
In 1549, het jaar waarin Roussat zijn "Livre de l’estat et mutation des temps" voltooide, werd de mensheid geleid door de Maan.
Het leiderschap van de Maan begon in 1534 en eindigde in 1888, daarna nam de Zon het leiderschap over. Dit leiderschap duurt tot 2242.
Maan (1534-1888)
Zon (1888-2242)
Saturnus (2242-2597)
Venus (2597- 2951)
Jupiter (2951-3305)
Mercurius(3305-3659)
Mars (3659-4013)
In de brief aan zijn zoon Cesar (zie het hoofdstuk "Brief aan zijn zoon Cesar"), als voorwoord voor Centurie 1, schrijft Nostradamus:

Maar na soms verrast te zijn terwijl ik in trance was, en na lange, aangename nachtelijke studies die gewoonte werden, heb ik boeken met voorspellingen samengesteld, met ieder 100 astronomische kwatrijnen, die ik enigszins kort en cryptisch samengevat heb. Het werk omvat profetieën vanaf nu tot het jaar 3797.

Nostradamus ondertekende de brief met het jaartal 1555 (1 maart).
Het "nu" wat hij in bovengenoemde regel bedoelt is dus het jaar 1555 waarbij zijn voorspellingen in de Centuriën een tijdspanne hebben van:

3797 - 1555 = 2242 jaar !

Is dat toeval ? 2242 jaar ? Dat is het einde van de periode van de zon waar we ons momenteel in bevinden !
Zou het kunnen zijn dat Nostradamus ons een aanwijzing gaf en het jaar 2242 een specifieke betekenis heeft ?
En ook wel eens afgevraagd waarom Centurie 7 geen 100 kwatrijnen heeft maar ophoudt bij 42 ?
Tot op heden heeft niemand hier een antwoord op gegeven !

Is het toeval dat 15 (van 1555) + 7 (Centurie 7) = 22 (van 2242) en dat 42 kwatrijnen overeenkomt met 42 (van 2242) ??
Wat is het dat Nostradamus ons hier probeert te vertellen ?

Heeft dit een betekenis ?

JA !!
Het gaat niet om de inhoud van Centurie 7 - Kwatrijn 42, maar vooral om de getallen 7 en 42 waaruit een ander jaartal gevormd kan worden:

7 x 3 = 21
42 : 2 = 21
42 : 7 =  6

maar ook ....

4 +  2 =  6

Het jaartal dat ik hier bedoel:
2176 (66 jaar vóór 2242)

En dit jaartal noemt Nostradamus ook indirect in zijn brief aan zijn zoon Cesar !!!
De volgende opeenvolgende paragrafen schrijft Nostradamus in deze brief:
Ook Centurie 10, Kwatrijn 74 doet verhaal over deze catastrofe:
Regel 1

Het jaar van het grote zevende nummer voltooid,
Het jaar 2000 voltooid.
Regel 2

Verschijnend ten tijde van de grote slachtingen:
Bij het kantelen van de aarde zullen de zeeën, oceanen enorme vloedgolven teweeg brengen die de aarde zullen overspoelen.
Tegelijkertijd zullen er bij een botsing met een asteroïde of ander hemellichaam ongekende aardbevingen zijn.
Al met al zullen er weinig overlevenden zijn.
Regel 3

Niet ver van het grote millennium,
2176 is niet ver van het grote millennium (2000).
Regel 4

Zullen de doden opstaan uit hun graven.
Zoals ook in de bijbel staat: geen steen zal op de andere blijven.
De aarde zal omgewoeld worden zodat de doden aan de oppervlakte komen.
Centurie 3 - Kwatrijn 34

Quand le deffaut du Soleil lors sera,
Sur le plein iour le monstre sera veu:
Tout autrement on l'interpretera,
Cherté n'a gardé: nul n'y aura pourueu.

Wanneer de onvolmaaktheid (eclips) van de zon er eenmaal is,
Zal het monster overdag gezien worden:
Een ieder zal het anders interpreteren,
De grote waarde wordt niet gezien: niemand zal voorbereid zijn.
En ruim twee maanden eerder dat jaar, 5 augustus 2176, vindt er een totale zonsverduistering plaats:
Regels 1 en 2

Wanneer de onvolmaaktheid (eclips) van de zon er eenmaal is,
Zal het monster overdag gezien worden:
Tijdens de eclips, wanneer de maan voor de zon schuift en het meeste zonlicht wordt weggenomen, zal het hemellichaam ('monster') zichtbaar worden voor het oog. Kennelijk komt het hemellichaam naar ons toe vanuit de richting waar de zon staat en heeft deze planeet kennelijk een enorm elliptische baan om de zon.
Regels 3 en 4

Een ieder zal het anders interpreteren,
De grote waarde wordt niet gezien: niemand zal voorbereid zijn.
Op 5 augustus 2176 zal niemand voorbereid zijn op datgene wat een ieder te wachten staat, de Apocalyps, botsing met een hemellichaam en daardoor de kanteling van de aarde. Doordat niemand voorbereid is, lijkt het er op dat autoriteiten niet van plan zijn om de bevolking in te lichten, dit om chaos en paniek te voorkomen.
En zou het volgende kwatrijn zomaar ook betrekking kunnen hebben op het hier boven geschrevene: